Rapport VVN

VVN Document 2014

Het rapport VVN. openbaar  aan

      Dorpsraad Vierpolders

Meldpunt Veilig Verkeer

Analyse en zienswijze

http://www.meldpuntveiligverkeer.nl

Datum:

woensdag 12 maart 2014

Kenmerk: Veckdijk/Dorpsdijk te Vierpolders

Gemeente Brielle

Rol Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een vrijwilligersorganisatie, die van mening is dat iedereen veilig over straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid, objectief en subjectief, zorgt ervoor dat dit niet voor alle weggebruikers is weggelegd. VVN wil de burger, die geconfronteerd wordt met verkeersonveiligheid, en daardoor in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, ondersteunen. Daarin nemen wij een bemiddelende rol.

Met andere woorden: VVN geeft melders en vrijwilligers handvatten over hoe ze de verkeersonveilige situatie kunnen aanpakken en hoe ze verkeersveiligheid in het algemeen kunnen verbeteren.

Algemeen

 VVN beoordeelt situaties op verkeersveiligheidsaspecten. Alle andere actoren, zoals ruimtelijke ordening, financiën e.d., worden – voor zover deze geen directe invloed hebben op de verkeersveiligheid – niet meegewogen;

 Aan de adviezen die door VVN worden uitgebracht zijn geen kosten verbonden;

 Adviezen zijn onafhankelijk en onpartijdig. De enige toetsing is de algemene

verkeersveiligheid;

 Uitgangpunt van de advisering is het convenant “Duurzaam Veilig”. Dit convenant is (in 1997) ondertekend door het rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen en gezamenlijk in regelgeving en uitvoeringsvoorschriften uitgewerkt en vastgelegd.

Situatie

De Veckdijk en de Dorpsdijk met een sterke lintbebouwing, in de kern Vierpolders, gemeente Brielle, hebben van oudsher een verkeersfunctie gehad voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer is, na aanleg van de N57, verminderd, maar nog steeds aanwezig, vooral van landbouwverkeer en vrachtwagenverkeer.

Met de groei van de kern Vierpolders kregen de Veckdijk en de Dorpsdijk tevens de functie van verzamelen en afwikkeling van het lokale verkeer.

Het deel Veckdijk – Dorpsdijk binnen de bebouwde kom is gecategoriseerd als erftoegangsweg zone 30km/uur. De weg heeft hier een asfaltverharding waarop kantbelijning is aangebracht. Een belijning zoals deze is aangebracht bij inrichting van 60km/uur zones buiten de bebouwde kom.

Op de strook tussen deze belijning en de kant van het wegdek is een rode kleur aangebracht. Suggererend hiermee dat fietsers hiervan gebruik moeten maken. Dit past in principe niet in inrichting 30 km/uur zones. De strook is dermate smal dat deze niet bedoeld mag zijn als

“fiets suggestiestrook”. Verwarring kan hierdoor ontstaan bij de diverse weggebruikers.

Op diverse plaatsen zijn fysieke wegversmallingen aangebracht. De ruimte hier, tussen wegversmalling en zijkant weg, is ongeschikt en gevaarlijk voor fietsers.

2

Op kruispunten heeft het verkeer op de dijk voorrang op de aansluitende wegen. Deze

voorrangsregels passen niet in inrichting 30 km/u zones.

Probleemstelling

Door bewoners van de dijk wordt regelmatig geconstateerd, dat er veel doorgaand verkeer is,

waarbij gewezen wordt op vrachtverkeer en breed landbouwverkeer. De aangebrachte

wegversmallingen zijn zelfs aangepast aan het te brede landbouwverkeer. Fietsers en  zelfs voetgangers krijgen bij de wegversmallingen geen voorrang.

Snelheidsmetingen bewijzen de te hoge tot zeer hoge snelheden. Ondanks verzoeken vindt geen handhaving op snelheden plaats.

Standpunt wegbeheerder

De wegbeheerder is volledig op de hoogte van de verkeersproblematiek op Veckdijk en Dorpsdijk.

Op verzoek van de gemeente heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar de

verkeersveiligheid. Het uitgebrachte beoordelingsrapport is ons verstrekt en is recent op ambtelijk

niveau besproken. Men is meer dan bereid om te komen tot een structurele verbetering van de verkeersveiligheid.

Probleemanalyse

De verkeersstructuur rond Vierpolders is dusdanig dat in de praktijk de Veckdijk en Dorpsdijk binnen

de bebouwde kom, ondanks dat ze gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg in de praktijk als ontsluitingsweg dienst doen. Er is doorgaand verkeer dat juist in de stille tijden met grote snelheden over de dijk rijden.

Er is onnodig doorgaand vrachtverkeer en zeer gevaarlijk doorgaand landbouwverkeer. Dit landbouwverkeer is te breed veelal met onbeschermde uitsteeksels.

Voor fietsers en zeker voor voetgangers is de weg op de dijk door zijn functie en inrichting verkeersonveilig.

Mogelijkheden/aanbevelingen

Als eerste dient de algehele verkeersstructuur rond Vierpolders over een groter gebied bekeken te worden.

Doorgaand verkeer moet geweerd worden. Dit geldt vooral voor vrachtverkeer en landbouwverkeer.

Over het gehele tracé binnen de bebouwde kom de huidige wegversmallingconstructies verwijderen.

Verder ook de belijning en aangebrachte rode kleur verwijderen. Hiervoor in de plaats op die

plaatsen waar het mogelijk is wegversmallingen aanbrengen zoals op bijgaande schets is aangegeven.

Bijgaande schets is reeds afgegeven aan de wegbeheerder.

Voor de weggebruiker moet het duidelijk zijn dat hij in een woongebied rijdt. Afhankelijk van kosten

en beschikbaar budget zal het realiseren van boven genoemde maatregelen in fasen moeten geschieden.

Direct intensief handhaven is nodig.

Advies

In het uitgebrachte rapport zijn diverse goede maatregelen voorgesteld voor verbetering van de

verkeersveiligheid. Ons advies is om samen met de gemeente het rapport te bespreken en onze aanbeveling en adviezen daarin mee te nemen. Zo gewenst zijn we bereid in die gesprekken deel te nemen.

3

Totstandkoming zienswijze

Deze analyse en zienswijze vanuit Veilig Verkeer Nederland is mede tot stand gekomen door ing. B.A. Mosselman, Verkeerskundig Consulent, Veilig Verkeer Nederland.

c.c. wegbeheerder t.a.v.: dhr. A.M.J. de Ronde - hoofd afdeling Beheer openbare ruimte.

Vervolgstappen

Hoe meer mensen hun zorgen over de situatie kenbaar maken, des te beter is de wegbeheerder in staat hun werk aan te laten sluiten bij de wensen van de weggebruikers. Laat dan ook andere betrokkenen/ belanghebbenden een profiel aanmaken bij het Meldpunt Veilig Verkeer, waarna zij zich kunnen committeren aan de door u geplaatste melding.

Wij raden uw aan nogmaals contact op te nemen met de wegbeheerder en dit advies aan te bieden, samen met de eventuele andere betrokkenen. Neem naast ons advies ook de door u in het Meldpunt Veilig Verkeer geplaatste melding mee. Gebruik daarvoor de afdrukfunctie.

Niet iedere wegbeheerder maakt actief gebruik van het Meldpunt Veilig Verkeer, dus ontvangt ook niet automatisch dit advies. Geef in het gesprek met de wegbeheerder aan wat u graag anders ziet, wat u hierin kunt betekenen en wat u hierbij voor bijdrage van de wegbeheerder nodig heeft. Op die manier kunt u de juiste discussie voeren en op een positieve manier naar een korte termijn oplossing op werken.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over de analyse en zienswijze kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde regiokantoor van Veilig Verkeer Nederland. Kijk hiervoor op de website van Veilig Verkeer Nederland:www.veiligverkeernederland.nl/regionale_steunpunten.

Tot slot

Voor gratis adviezen als deze is Veilig Verkeer Nederland behalve van vrijwilligers ook voor een groot deel afhankelijk van financiële bijdragen van derden. Help daarom mee deze dienst in stand te houden. Met uw steun kunnen ongelukken worden voorkomen. Word vrijwilliger of lid van Veilig Verkeer Nederland of doneer viawww.veiligverkeernederland.nl.

 ik heb een situatie schets bijgevoegd zoals het idee bestaat van VVN adviseur .

Veiligheidsindencatie veckdijk en dorpsdijk

Oorzaak problemen

Onderstaande grafiek laat de oorzaken van de ervaren onveiligheid zien. De gele balk laat zien welke problemen ervaren worden door melders die aangesloten zijn bij deze Buurttafel. De oranje balk laat zien hoeveel procent van alle melders in Nederland deze problemen ervaart.

Meest recente reacties

01.11 | 15:38

Mede vierpoldenaren deel dit bericht!

22.10 | 14:16

Dank u wel, we doen ons best

22.10 | 13:17

dorpsraad 4polders goed bezig ga zo door .
grt. martin

22.10 | 11:33

Dank voor uw bericht. Deze toch wat eigenaardige constructie neemt de Dorpsraad mee in vragen aan de gemeente mbt dit onderwerp.

Deel deze pagina